Stanovy

Stanovy SK pražských hasičů, z.s. byly schválené 15. 10. 2015. Stanovy si je možné stáhnout ZDE.

Celé znění stanov:

STANOVY SK pražských hasičů, z. s.

Stanovy sportovního klubu SK pražských hasičů, z. s. jsou zpracovány v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. V případě, že stanovy některou z oblastí neupravují, použijí se příslušná ustanovení zákona.

I. Název a sídlo
1. Oficiální název spolku: SK pražských hasičů, z. s.
2. Sídlo spolku: Sokolská 62, Praha 2, 121 24

II. Statut spolku
1. Sportovní klub pražských hasičů, z. s. (dále jen „SK“) je dobrovolný, nezávislý, zájmový spolek, který vznikl na základě iniciativy příslušníků a zaměstnanců Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy (dále jen “HZS hl. m. Prahy“) a příslušníků a zaměstnanců Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“).
2. SK je právnickou osobou.

III. Činnost spolku
1. Hlavní činností spolku je:
a) rozvíjet sportovní činnost u HZS hl. m. Prahy a GŘ HZS ČR,
b) organizovat sportovní soutěže v různých druzích sportu,
c) podporovat sportovní reprezentaci HZS hl. m. Prahy, GŘ HZS ČR a podílet se na jejím zabezpečení,
d) přispívat ke zvyšování fyzické kondice příslušníků a zaměstnanců HZS hl. m. Prahy,
e) vytvářet materiální a tréninkové podmínky pro členy SK, kteří se připravují a účastní sportovních soutěží,
f) vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů,
g) vést své členy k dodržování základních etických a mravních pravidel, umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury,
h) hájit zájmy SK a za tím účelem spolupracovat s vedením HZS hl. m. Prahy, GŘ HZS ČR, Odborovým svazem hasičů či jinými organizacemi a jednotlivci.
2. Vedlejší činností SK může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku.
3. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

IV. Členství
1. Členem SK se může stát každý příslušník, zaměstnanec nebo bývalý zaměstnanec HZS hl. m. Prahy a GŘ HZS ČR nebo člen Sboru dobrovolných hasičů (dále jen SDH), SDH podniku a HZS podniku na území Prahy, který souhlasí se stanovami SK.
2. Členství ve spolku je dobrovolné a váže se na osobu člena, je nepřevoditelné.
3. O přijetí za člena spolku rozhoduje na základě přijaté přihlášky (Příloha č.1) Výkonný výbor SK. Členství vzniká dnem schválení přihlášky.
4. Členství zaniká:
a) doručením oznámení o vystoupení člena na adresu sídla SK (postačující je zaslání oznámení o vystoupení z e-mailu uvedeném na přihlášce člena do SK),
b) úmrtím člena,
c) vyloučením člena na základě rozhodnutí Výkonného výboru SK nebo Členské schůze SK,
d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Výkonným výborem SK,
e) zánikem SK.
5. Výkonný výbor SK nebo Členská schůze SK může zrušit členství každému členovi, který neplní povinnosti vyplývající ze stanov. Rozhodnutí o vyloučení postačí doručit vyloučenému členovi na e-mailovou adresu uvedenou na přihlášce do SK.
6. Členové spolku neručí za dluhy SK.
7. Sekretář SK vede seznam členů spolku v elektronické podobě. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí při vzniku a zániku členství, a dále při jakékoliv změně podstatných údajů. Seznam členů je neveřejný. Po zániku členství je člen včetně údajů o něm ze seznamu členů vymazán.

V. Práva a povinnosti členů SK
1. Člen SK má právo:
a) účastnit se činnosti spolku,
b) volit a být volen do Výkonného výboru SK,
c) podávat Výkonnému výboru SK návrhy a obracet se na Výkonný výbor SK s oznámením, žádostmi, připomínkami či dotazy týkajících se činnosti SK,
d) být pravidelně informován o dění ve spolku,
e) nahlížet do zápisů ze zasedání,
f) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny.

2. Člen SK má povinnost zejména:
g) dodržovat stanovy SK,
h) aktivně se podílet na plnění cílů SK,
i) svědomitě vykonávat funkce v orgánech SK,
j) platit členské příspěvky ve výši stanovené Výkonným výborem SK,
k) dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno SK,
l) řídit se usneseními Členské schůze SK nebo Výkonného výboru SK,
m) aktualizovat své členské údaje, zejména telefonní číslo a kontaktní e-mailovou adresu.

VI. Orgány SK
Orgány SK jsou:
a) Členská schůze SK
b) Výkonný výbor SK
c) Předseda SK
d) Revizní komise SK

VII. Členská schůze SK
1. Členská schůze SK je Nejvyšším orgánem spolku a tvoří ji členové klubu SK.
2. Členskou schůzi SK svolává Výkonný výbor SK nebo Předseda SK podle potřeby, nejméně však 1x ročně.
3. Výkonný výbor SK nebo Předseda SK svolávají Členskou schůzi SK vždy, když o to požádá nejméně 1/3 členů SK. V takovém případě se schůze koná nejpozději do jednoho měsíce od doručení takového podnětu Výkonnému výboru SK.
4. Členská schůze SK je usnášeníschopná, je-li účastna (nikoliv fyzicky přítomna) alespoň nadpoloviční většina členů SK. Usnesení jsou přijata většinou hlasů zúčastněných v době usnášení.
5. Člen SK je oprávněn k hlasování na Členské schůzi SK zmocnit jiného člena SK.
6. Není-li Členská schůze SK schopna se usnášet, svolá Výkonný výbor SK náhradní Členskou schůzi SK do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná Členská schůze SK je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
7. Jednání Členské schůze SK řídí Předseda SK, nebo jím pověřená osoba.
8. Členové SK přítomní na Členské schůzi SK se zapisují do listiny přítomných. Současně je evidován seznam členů SK zastoupených na základě plné moci.
9. Členská schůze SK na svém zasedání zejména:
a) rozhoduje o názvu, sídle a symbolice SK,
b) schvaluje změnu hlavního zaměření činnosti spolku,
c) schvaluje pozměňovací návrhy stanov SK,
d) volí členy Výkonného výboru SK,
e) volí členy Revizní komise SK,
f) projednává roční zprávu o činnosti SK,
g) rozhoduje o rozpuštění SK nebo sloučení SK s jiným sdružením a schvaluje majetkové vypořádání SK,
h) rozhoduje o vyloučení člena SK.
10. Výkonný výbor SK zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

VIII. Výkonný výbor SK
1. Výkonný výbor SK je výkonným orgánem SK, který za svou činnost odpovídá Členské schůzi SK. Výkonný výbor SK řídí činnost SK v období mezi zasedáními Členské schůze SK.
2. Na první schůzi volí Výkonný výbor SK ze svých řad předsedu, místopředsedu, sekretáře a hospodáře.
3. Výkonný výbor SK tvoří:
a) Předseda SK,
b) Místopředseda SK,
c) Sekretář SK,
d) Hospodář SK,
e) a nejméně tři členové.
4. Jednání Výkonného výboru SK svolává Předseda SK podle potřeby, nejméně 1x za půl roku.
5. V případě ukončení činnosti některého z členů Výkonného výboru SK navrhne Předseda SK kooptaci náhradního člena SK. Kooptovaní členové SK mají časově omezený mandát, který trvá pouze do konání nejbližší Členské schůze SK.
6. Členové Výkonného výboru SK mají nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů při plnění úkolů souvisejících s výkonem jejich funkce.
7. Výkonný výbor SK je usnášeníschopný při přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Pro přijetí usnesení Výkonného výboru SK je nutná nadpoloviční většina přítomných členů Výkonného výboru SK. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas Předsedy SK.
8. Člen Výkonného výboru SK je oprávněn k hlasování na jednání Výkonného výboru SK zmocnit jiného člena Výkonného výboru SK.
9. Výkonný výbor SK může podle potřeby přizvat na své zasedání členy SK, případně jiné osoby, a to s právem poradního hlasu.

10. Výkonný výbor SK zejména:
a) organizuje a řídí činnost SK,
b) ze svých řad volí předsedu, místopředsedu, sekretáře a hospodáře,
c) svolává min. 1 x ročně Členskou schůzi SK,
d) připravuje podklady pro usnesení Členské schůze SK,
e) schvaluje plán činnosti a plán rozpočtu SK na další období,
f) rozhoduje o přijetí nových členů,
g) rozhoduje o vyloučení členů SK,
h) zabezpečuje plnění usnesení Členské schůze SK,
i) dbá o hospodaření s majetkem SK,
j) určuje výši a splatnost členských příspěvků usnesením,
k) zpracovává zápis ze zasedání Výkonného výboru SK a Členské schůze SK,
l) zajišťuje operativní spolupráci s vedením HZS hl. m. Prahy a s GŘ HZS ČR, odborovým svazem hasičů a dalšími organizacemi.

11. Předseda SK je statutárním orgánem SK a je odpovědný za plynulý chod SK, zejména:
a) je jednatelem spolku a zastupuje SK navenek,
b) řídí činnost Výkonného výboru SK,
c) naplňuje usnesení Výkonného výboru SK,
d) rozhoduje o běžných záležitostech SK.

12. Místopředseda SK zastupuje Předsedu SK v plném rozsahu jeho pravomocí v těchto případech:
a) není-li Předseda SK přítomen schůzi Výkonného výboru SK nebo Členské schůzi SK,
b) není-li Předseda SK schopen z různých důvodů dlouhodobě vykonávat svou funkci (minimálně 4 týdny),
c) odstoupí-li Předseda SK ze své funkce, nebo je ze své funkce odvolán, nebo je jeho výkon funkce pozastaven, a to až do doby zvolení nového předsedy SK, či do doby pominutí pozastavení jeho funkce.

13. Sekretář SK vede zejména administrativu SK a vykonává usnesení Výkonného výboru SK.

14. Hospodář SK vede účetnictví SK. Dále zpracovává roční zprávu o hospodaření SK a účetní závěrku, které prostřednictvím Výkonného výboru SK předkládá ke schválení Členské schůzi SK.

15. Revizní komise SK:
a) provádí revizi hospodaření SK,
b) je odpovědna Členské schůzi SK, které prostřednictvím svého předsedy předkládá roční revizní zprávu,
c) je tříčlenná, ze svého středu volí předsedu,
d) člen revizní komise nesmí být členem Výkonného výboru SK.

IX. Volby a hlasování
1. Členové Výkonného výboru SK jsou voleni přímou volbou na Členské schůzi SK.
2. Volební období orgánů SK je 4 roky, pokud Členská schůze SK nerozhodne jinak.
3. Všechny orgány SK rozhodují usnesením.
4. Orgány SK jsou schopny se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
5. K platnosti usnesení je potřebný nadpoloviční počet hlasů přítomných členů.
6. K platnosti usnesení o zrušení SK a změně stanov SK je třeba dvou třetin hlasů přítomných členů.
7. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas Předseda SK.

X. Zásady hospodaření SK
1. SK hospodaří s movitým i nemovitým majetkem, který je ve vlastnictví SK. S tímto majetkem hospodaří SK v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zdrojem majetku jsou zejména:
a) členské příspěvky,
b) granty,
c) dary, příspěvky a dotace od sportovních svazů a jiných organizací, právnických a fyzických osob,
d) majetek převedený do vlastnictví SK členem nebo jiným subjektem.
3. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Výkonným výborem SK.
4. O nabývání a pozbývání majetku SK a o všech dalších dispozicích s ním rozhoduje Výkonný výbor SK.
5. Kromě majetku, ke kterému má SK vlastnické právo, může hospodařit i s jiným majetkem, k němuž má zřízeno právo hospodaření. Hospodaření s takovým majetkem se řídí obecně závaznými právními předpisy.
6. Hospodář SK je zmocněn zastupovat SK při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní samosprávy, právnickými a fyzickými osobami.
7. Hospodář SK a Sekretář SK jsou zmocněni přijímat veškeré písemnosti SK.

XI. Zánik SK
1. SK může zaniknout:
a) dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze SK nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem,
b) pravomocným rozhodnutím rejstříkového soudu o zrušení spolku
2. K zániku dochází až po řádně provedené likvidaci rozhodnutím rejstříkového soudu o výmazu spolku z rejstříku spolků.

Stanovy byly Členskou schůzí SK schváleny dne 15. 10. 2015.

Příloha č. 1 ke stažení ZDE